Su-20 Fitter-C  -  Modex 98+61  -  Luftwaffe E-Stelle 61  -  Luftwaffenmuseum Berlin-Gatow, October 2001
Airbrake petal close up.